logo tượng công giáo Filumena

Bảng mã màu Tượng Công giáo Filumena

Với mỗi mẫu tượng Filumena, có 2 chủng loại màu là:

  • màu đa sắc : tượng được vẽ nhiều màu, khi vẽ cần nhấn sáng tối. Các mã màu được viết như sau M1, M2, M3, vv… với chữ M và số từ 1 trở đi
  • màu đơn sắc : tượng được vẽ chỉ có 1 màu chính. Các mã màu được viết như sau MD1, MD2, MD3, vv… với chữ MD và số từ 1 trở đi

Bảng giá tượng được chia theo chủng loại và kích thước như sau:

Chiều cao tượngMàu sắcGiá
15 cmĐơn sắc (đồng, trắng, mã MD1, MD2,...)460,000 đ
15 cmĐa sắc (Mã M1, M2,..)680,000 đ
20 cmĐơn sắc (đồng, trắng, mã MD1, MD2,...)530,000 đ
20 cmĐa sắc (Mã M1, M2,..)750,000 đ

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Màu đa sắc

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh nước biển M1
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh nước biển M1
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M2
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M2
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M4
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M4
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M7
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M7
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M11
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M11
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M12
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu xanh M12

Màu đơn sắc

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu đồng MD2
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu đồng MD2

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

Màu đa sắc

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng hồng M6
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng hồng M6
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu vàng gốm M7
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu vàng gốm M7
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng vàng M8
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng vàng M8
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu vàng cát M9
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 15 cm, 20 cm màu vàng cát M9
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu M11
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu xanh M11
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu hồng M12
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu hồng M12

Màu đơn sắc

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng MD1
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng MD1
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng MD2
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng MD2
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng ghi MD3
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu trắng ghi MD3
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu đá cẩm thạch MD4
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu đá cẩm thạch MD4
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu đồng MD5
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, chiều cao 15 cm, 20 cm, màu đồng MD5

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức