logo tượng công giáo Filumena

Cửa hàng tượng ảnh Dòng Mân Côi Kiên Lao

Địa chỉ: Dòng Mân Côi Kiên Lao, Giáo xứ Kiên Lao, Giáo phận Bùi Chu
Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

10% giá trị của tác phẩm được gửi trực tiếp vào Quỹ Bác ái của nhà Dòng.

Số điện thoại: 09 76 48 19 17

Giờ mở cửa:
Sáng 7h30 – 11h
Chiều 3h – 5h30
Chúa nhật: nghỉ