logo tượng công giáo Filumena

Cửa hàng tượng ảnh Tu viện Phú Nhai

Cửa hàng do các Sơ dòng nữ Đa Minh Bùi Chu quản lý.

Địa chỉ:
cạnh Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai, Bùi Chu
Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

10% giá trị của tác phẩm được gửi trực tiếp vào Quỹ Bác ái của nhà Dòng.

Số điện thoại: 0378589254
Website: Cửa hàng tượng ảnh Tu viện Phú Nhai
Giờ mở cửa:
Sáng: 7:30 – 11:00
Chiều: 3:00 – 5:30
Mở cửa cả ngày Chúa Nhật