logo tượng công giáo Filumena

Về Filumena

“Chính anh em hãy cho họ ăn”

Mt 14, 16

Để quý vị hiểu thêm về Filumena và tại sao chúng tôi sáng tác tượng Công giáo, xin lắng nghe một câu chuyện có thật. Đây là câu chuyện về Đức Tin Công giáo, về Tình thương vô điều kiện và Hy vọng.

Quý vị sẽ hiểu về những giá trị tinh thần mà Filumena hướng tới. Quý vị sẽ gặp gỡ những con người mang tinh thần này. Và thấy hình ảnh về một xã hội bác ái, công bằng hơn mà Filumena hướng tới.