logo tượng công giáo Filumena

Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyên Chúa Giêsu dạy chúng ta

Kinh Lạy Cha trong Tân Ước

Tin mừng theo Thánh Luca 11,1-4:

1 Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”.

2 Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. 3 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. 4 Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Kinh Lạy Cha: Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần
Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (Pompeo Batoni 1708-1787)

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Giải thích Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con

Trong kinh Lạy Cha, Đức Giêsu dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha ngự trên trời. “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Như thế, chúng ta xác định được mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài là Cha, chúng ta là con cái Thiên Chúa trong Người Con. Và chúng ta là anh chị em với nhau.

Việc Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha đã làm người Do Thái tức giận. Tin mừng theo thánh Gioan viết: “Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sa bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa” (Ga 5,18).

Thế nhưng, điều khiến người Do Thái căm tức Đức Giêsu lại làm cho chúng ta vui mừng và biết ơn. Thật vậy, vì Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu, nên tình phụ tử này ôm lấy tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Ở trên trời

Toát yếu Giáo lý của Hội thánh Công giáo số 586 viết rằng: “‘Ở trên trời’ là một cách diễn tả theo Thánh Kinh, không muốn chỉ một vị trí, nhưng muốn nói lên một cách hiện hữu: Thiên Chúa vượt quá và vượt trên tất cả. Thuật ngữ này diễn tả sự uy nghi, sự thánh thiện của Thiên Chúa”.

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng

Trong Kinh Lạy Cha, không có chữ “tôi” của một cá nhân xuất hiện, mà chỉ có “chúng con” trước mặt Cha ở trên trời. “Chúng con” chính là những người cầu nguyện, là từng người trong mối hiệp thông với tất cả con cái Thiên Chúa.

Khi đọc “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”, chúng ta hiểu rằng, là con cái Thiên Chúa, trước hết chúng ta được kêu gọi nên thánh. Ơn gọi nên thánh thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người để thế giới có thể nhận biết Thiên Chúa, tôn kính sự cao cả cùng tôn thờ Ngài và đi theo sứ điệp Tin mừng của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Nước Cha trị đến

Toát yếu Giáo lý của Hội thánh Công giáo số 590 đặt câu hỏi: “Hội thánh xin gì khi cầu nguyện ‘Nước Cha trị đến?’” và đưa ra câu trả lời: “Hội thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các Mối phúc.

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vậy ý Cha là gì?

Sách Toát yếu Giáo lý của Hội thánh Công giáo số 591 viết rằng: “Ý muốn của Cha chúng ta là ‘tất cả mọi người được cứu độ’ (1 Tm 2,3). Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để chu toàn cách trọn hảo ý định cứu độ của Cha.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày

Với lòng phó thác tin tưởng của phận làm con, chúng ta xin Thiên Chúa ban lương thực hằng ngày để mọi người được sống và chúng ta công nhận Ngài là Cha chúng ta, Đấng tốt lành vượt quá mọi sự tốt lành. Chúng ta cũng xin Ngài cho biết phải hoạt động thế nào để công lý và tình liên đới buộc những ai dư đầy biết giúp đỡ các nhu cầu của những kẻ thiếu thốn

Vì ‘người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra’ (Mt 4,4), lời cầu xin này cũng bao hàm cả cơn đói khát Lời Chúa và Mình Thánh Chúa  trong Bí tích Thánh Thể, cũng như đói khát Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu xin những điều này với lòng tin tưởng tuyệt đối cho ngày hôm nay của Thiên Chúa. Những điều này được ban cho chúng ta đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể, một sự tham dự trước vào bàn tiệc của Vương quốc sẽ đến

(Sách Toát yếu Giáo lý của Hội thánh Công giáo số 592 và 593)

Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Người. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Người, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích, ‘chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi’ (Cl 1,14). Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta chỉ có thể được nhậm lời, với điều kiện là, về phần chúng ta, chúng ta phải tha thứ trước” (Sách Toát yếu Giáo lý của Hội thánh Công giáo số 594)

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Lời cầu này của Kinh Lạy Cha không xin Thiên Chúa cho chúng ta tránh khỏi các tình huống cám dỗ. Chúng là một phần cần thiết trong quá trình trưởng thành của mỗi người, bao gồm các môn đệ của Chúa Giêsu. Đau khổ và cám dỗ không chừa một ai thậm chí chính Chúa Kitô. Điều chúng ta cầu xin là không phải sa chước cám dỗ nhờ sức mạnh Chúa ban qua Chúa Thánh Thần, nhờ lời nguyện cầu và sự hy sinh, cũng như nhờ những người tốt lành nâng đỡ.

Nguồn: HDGM Việt Nam

Kinh Lạy Cha trong các thứ tiếng

Kinh Lạy Cha tiếng Anh

Our Father, Who is in heaven,
Holy is Your Name;
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Kinh Lạy Cha tiếng Latin

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo.
Amen.

Kinh Lạy Cha tiếng Pháp

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen

Kinh Lạy Cha tiếng Đức

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen

Xem thêm: