logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 10 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 10 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/10/2024, thứ ba: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính
 • Ngày 07/10/2024, thứ hai: Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
 • Ngày 01/10/2024: Tr Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
 • Ngày 02/10/2024: Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
 • Ngày 03/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. G 19,21-27; Lc 10,1-12.
 • Ngày 04/10/2024: Tr Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ. G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.
 • Ngày 05/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
 • Ngày 06/10/2024: X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo. (Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991). Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).
 • Ngày 07/10/2024: Tr Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
 • Ngày 08/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
 • Ngày 09/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên. (Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
 • Ngày 10/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
 • Ngày 11/10/2024: Đ Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên. Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục (+1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
 • Ngày 12/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
 • Ngày 13/10/2024: X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).
 • Ngày 14/10/2024: X Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo. Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.
 • Ngày 15/10/2024: Tr Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
 • Ngày 16/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên. (Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu. (Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
 • Ngày 17/10/2024: Đ Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
 • Ngày 18/10/2024: Đ Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
 • Ngày 19/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo. (Tr) Thánh Phao-lô Thánh giá, Linh mục. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
 • Ngày 20/10/2024: X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Chúa Nhật Truyền Giáo. Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).
 • Ngày 21/10/2024: X Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
 • Ngày 22/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. Ep 2,12-22; Lc 12,35-38. 
 • Ngày 23/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
 • Ngày 24/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (+1860), Tử đạo. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
 • Ngày 25/10/2024: X Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
 • Ngày 26/10/2024: Đ Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên. Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (+1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
 • Ngày 27/10/2024: X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.
 • Ngày 28/10/2024: Đ Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
 • Ngày 29/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
 • Ngày 30/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
 • Ngày 31/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35. (Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 10 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức