logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 11 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 11 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/11/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên. CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
 • Ngày 02/11/2024: (Tm) Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40. Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42. Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
 • Ngày 03/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.
 • Ngày 04/11/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
 • Ngày 05/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (+1862), Tử đạo. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
 • Ngày 06/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
 • Ngày 07/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (+1773); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (+1773), Tử đạo. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
 • Ngày 08/11/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (+1840); Thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (+1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (+1840); Thánh Mác-ti-nô Thọ, Trùm họ (+1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8.
 • Ngày 09/11/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên. Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
 • Ngày 10/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. 1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).
 • Ngày 11/11/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
 • Ngày 12/11/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
 • Ngày 13/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
 • Ngày 14/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (U1861), Tử đạo. Plm 7-20; Lc 17,20-25.
 • Ngày 15/11/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
 • Ngày 16/11/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len. (Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
 • Ngày 17/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13,24-32. (Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991). Bài đọc lễ các thánh tử đạo: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
 • Ngày 18/11/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên. (Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma. Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.
 • Ngày 19/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
 • Ngày 20/11/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (+1837), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
 • Ngày 21/11/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
 • Ngày 22/11/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Cêcillia, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
 • Ngày 23/11/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên. (Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo. (Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
 • Ngày 24/11/2024: (Tr) CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng. Ca vịnh tuần II. Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (U1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (U1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (U1838), Tử đạo. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
 • Ngày 25/11/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên. Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam (dời từ ngày 24/11 sang). Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. (Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
 • Ngày 26/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (+1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (+1839), Tử đạo. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
 • Ngày 27/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
 • Ngày 28/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo. Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
 • Ngày 29/11/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên. Kh 20,1-4.11–21,2; Lc 21,29-33.
 • Ngày 30/11/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (+1835). Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 11 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức