logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 5 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 5 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ theo lịch Phụng vụ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/05/2024: Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. (Tr) Lễ thánh Giu-se thợ. Thánh Au-gút-ti-nô Đông (Schoeffler), Linh mục (U 1851), Tử đạo. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8. Bài đọc lễ Thánh Giuse Thợ: St 1,26–2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
 • Ngày 02/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần V Phục Sinh. Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
 • Ngày 03/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
 • Ngày 04/05/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (U1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 • Ngày 05/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Ca vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
 • Ngày 06/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.
 • Ngày 07/05/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
 • Ngày 08/05/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15. Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.
 • Ngày 09/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”. Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (U1840), Tử đạo. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.
 • Ngày 10/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh. (Tr) Thánh Gio-an A-vi-la, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
 • Ngày 11/05/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (U1847), Tử đạo. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
 • Ngày 12/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Ca vịnh tuần III. Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19. 
 • Ngày 13/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh. (Tr) Đức Mẹ Fa-ti-ma. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
 • Ngày 14/05/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
 • Ngày 15/05/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
 • Ngày 16/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh. Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
 • Ngày 17/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
 • Ngày 18/05/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh. (Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25. Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng. St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
 • Ngày 19/05/2024: (Đ) CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
 • Ngày 20/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Ca vịnh tuần III. Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.
 • Ngày 21/05/2024: (X) Thứ Ba Tuần VII Thường Niên. (Đ) Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
 • Ngày 22/05/2024: (X) Thứ Tư Tuần VII Thường Niên. (Tr) Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (U1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
 • Ngày 23/05/2024: (X) Thứ Năm Tuần VII Thường Niên. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
 • Ngày 24/05/2024: (X) Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
 • Ngày 25/05/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên. Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. (Tr) Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng. (Tr) Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
 • Ngày 26/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. Ca vịnh tuần IV. Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (U1861); và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (U1861), Tử đạo. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
 • Ngày 27/05/2024: (X) Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên. (Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
 • Ngày 28/05/2024: (X) Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (U1859), Tử đạo. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
 • Ngày 29/05/2024: (X) Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên. (Tr) Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng. 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
 • Ngày 30/05/2024: (X) Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
 • Ngày 31/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Trên đây là danh sách các ngày lễ trong năm theo lịch Công giáo tháng 5 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức