logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 6 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 6 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/06/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên. Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
 • Ngày 02/06/2024: (Tr) CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng. Ca vịnh tuần I. Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
 • Ngày 03/06/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần IX Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (U1862), Tử đạo. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.
 • Ngày 04/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần IX Thường Niên. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
 • Ngày 05/06/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần IX Thường Niên. Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (U1862); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (U1862), Tử đạo. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
 • Ngày 06/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần IX Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. (Tr) Thánh Nô-bec-tô, Giám mục. Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (U1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (U1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (U1862), Tử đạo. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
 • Ngày 07/06/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
 • Ngày 08/06/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
 • Ngày 09/06/2024: (X) CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.
 • Ngày 10/06/2024: (X) Thứ Hai Tuần X Thường Niên. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
 • Ngày 11/06/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần X Thường Niên. Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13.
 • Ngày 12/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần X Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
 • Ngày 13/06/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần X Thường Niên. Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
 • Ngày 14/06/2024: (X) Thứ Sáu Tuần X Thường Niên. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
 • Ngày 15/06/2024: (X) Thứ Bảy Tuần X Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
 • Ngày 16/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (U1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (U1862); và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
 • Ngày 17/06/2024: (X) Thứ Hai Tuần XI Thường Niên. Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (U1862), Tử đạo. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
 • Ngày 18/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
 • Ngày 19/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần XI Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
 • Ngày 20/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần XI Thường Niên. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
 • Ngày 21/06/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ. 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
 • Ngày 22/06/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. (Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
 • Ngày 23/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41. (Tr)Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
 • Ngày 24/06/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XII Thường Niên. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
 • Ngày 25/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần XII Thường Niên. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
 • Ngày 26/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần XII Thường Niên. Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (U1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (U1838), Tử đạo. 2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.
 • Ngày 27/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần XII Thường Niên. (Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
 • Ngày 28/06/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên. Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 2V 25,1-12; Mt 8,1-4. (Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
 • Ngày 29/06/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
 • Ngày 30/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (U1838) Tử đạo. Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 6 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức