logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 7 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 7 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/07/2024: (X) Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
 • Ngày 02/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên. Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.
 • Ngày 03/07/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
 • Ngày 04/07/2024: (X) Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. (Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
 • Ngày 05/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
 • Ngày 06/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
 • Ngày 07/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
 • Ngày 08/07/2024: (X) Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
 • Ngày 09/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên. (Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
 • Ngày 10/07/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
 • Ngày 11/07/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
 • Ngày 12/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (+1841), Tử đạo. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
 • Ngày 13/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên. (Tr) Thánh Hen-ri-cô. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
 • Ngày 14/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
 • Ngày 15/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XV Thường Niên. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (+1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (+1855), Tử đạo. Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.
 • Ngày 16/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XV Thường Niên. (Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
 • Ngày 17/07/2024: (X) Thứ Tư Tuần XV Thường Niên. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
 • Ngày 18/07/2024: (X) Thứ Năm Tuần XV Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (+1839), Tử đạo. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
 • Ngày 19/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
 • Ngày 20/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên. (Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo. Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (+1857), Tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
 • Ngày 21/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
 • Ngày 22/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
 • Ngày 23/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
 • Ngày 24/07/2024: (X) Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục. Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo. Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
 • Ngày 25/07/2024: (Đ) Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
 • Ngày 26/07/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ. Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng +1644) Tử đạo. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
 • Ngày 27/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
 • Ngày 28/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
 • Ngày 29/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
 • Ngày 30/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
 • Ngày 31/07/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (+1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (+1859), Tử đạo. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 7 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức