logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 8 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 8 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
 • Ngày 02/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
 • Ngày 03/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
 • Ngày 04/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
 • Ngày 05/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
 • Ngày 06/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.
 • Ngày 07/08/2024: (X) Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. (Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
 • Ngày 08/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
 • Ngày 09/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, Trinh nữ, Tử đạo. Nk 2,1-3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
 • Ngày 10/08/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
 • Ngày 11/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. 1V 19,4-8; Ep 4,30–5,2; Ga 6,41-51.
 • Ngày 12/08/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (+1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (+1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (+1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
 • Ngày 13/08/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. (Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo. Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
 • Ngày 14/08/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. (Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
 • Ngày 15/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
 • Ngày 16/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
 • Ngày 17/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
 • Ngày 18/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.
 • Ngày 19/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
 • Ngày 20/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
 • Ngày 21/08/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (U1838), Tử đạo. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
 • Ngày 22/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XX Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
 • Ngày 23/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
 • Ngày 24/08/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
 • Ngày 25/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
 • Ngày 26/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.
 • Ngày 27/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên. Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
 • Ngày 28/08/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.
 • Ngày 29/08/2024: (Đ) Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
 • Ngày 30/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXI Thường niên. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
 • Ngày 31/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXI Thường niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 8 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức