logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 9 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 9 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
 • Ngày 02/09/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXII Thường niên. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
 • Ngày 03/09/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XXII Thường niên. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
 • Ngày 04/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
 • Ngày 05/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (+1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (+1838), Tử đạo. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
 • Ngày 06/09/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
 • Ngày 07/09/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
 • Ngày 08/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
 • Ngày 09/09/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên. (Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
 • Ngày 10/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
 • Ngày 11/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
 • Ngày 12/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên. (Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a. 1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.
 • Ngày 13/09/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
 • Ngày 14/09/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính. Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
 • Ngày 15/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
 • Ngày 16/09/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
 • Ngày 17/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. (Tr) Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
 • Ngày 18/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (+1840), Tử đạo. 1Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35.
 • Ngày 19/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên. (Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
 • Ngày 20/09/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
 • Ngày 21/09/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (+1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (+1838), Tử đạo. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
 • Ngày 22/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.
 • Ngày 23/09/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXV Thường niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
 • Ngày 24/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXV Thường niên. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
 • Ngày 25/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
 • Ngày 26/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
 • Ngày 27/09/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
 • Ngày 28/09/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo. (Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gv 11,9–12,8; Lc 9,43b-45.
 • Ngày 29/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
 • Ngày 30/09/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. G 1,6-22; Lc 9,46-50.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 9 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức