logo tượng công giáo Filumena

Lịch Phụng vụ 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Phụng vụ 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ trong năm Phụng vụ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

Lịch Phụng vụ 2024

LỊCH PHỤNG VỤ 2024

 • Ngày 01/01/2024, thứ hai: Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng
 • Ngày 07/01/2024, Chúa Nhật: Lễ Hiển linh. Lễ trọng
 • Ngày 08/01/2024, thứ hai: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính
 • Ngày 01/02/2024, thứ năm đầu tháng. 1 V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13
 • Ngày 02/02/2024, thứ sáu: Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Lễ kính. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32)
 • Ngày 03/02/2024, thứ bảy đầu tháng: Thánh Blasiô, Giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, Giám mục (Tr). 1 V 3,4-13 ; Mc 6,30-34
 • Ngày 04/02/2024, Chúa nhật V thường niên. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
 • Ngày 05/02/2024, thứ hai: Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56
 • Ngày 06/02/2024, thứ ba: Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
 • Ngày 07/02/2024, thứ tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23
 • Ngày 08/02/2024, thứ năm: Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni (Tr). Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, Trinh nữ (Tr). 1V 11,4-13; Mc 7,24-30
 • Ngày 09/02/2024, thứ sáu. 1V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37. Kết thúc năm âm lịch Nhâm Dần. Lễ Tất niên. Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55
 • Ngày 10/02/2024, thứ bảy: Mồng một Tết Nguyên Đán (năm Giáp Thìn). Cầu bình an cho năm mới. Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ. Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10. Lễ Năm Mới: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27).
 • Ngày 11/02/2024, Chúa Nhật: Mồng hai Tết Nguyên Đán (năm Giáp Thìn). Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
 • Ngày 12/02/2024, thứ hai: Mồng ba Tết Nguyên Đán. Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30
 • Ngày 13/02/2024, thứ ba. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
 • Ngày 14/02/2024, thứ tư: Lễ Tro. Khởi đầu Mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Giáo hữu giữ chay và kiêng thịt. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
 • Ngày 15/02/2024, thứ năm. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25
 • Ngày 16/02/2024, thứ sáu. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15
 • Ngày 17/02/2024, thứ bảy. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32
 • Ngày 18/02/2024, Chúa nhật I Mùa Chay. St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15
 • Ngày 19/02/2024, thứ hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
 • Ngày 20/02/2024, thứ ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15
 • Ngày 21/02/2024, thứ tư: Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.(Tr). Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
 • Ngày 22/02/2024, thứ năm: Lễ lập tông tòa Thánh Phê-rô. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19
 • Ngày 23/02/2024, thứ sáu: Thánh Pô-li-ca-pô, Giám mục, Tử đạo. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
 • Ngày 24/02/2024, thứ bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
 • Ngày 25/02/2024, Chúa nhật II Mùa Chay. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
 • Ngày 26/02/2024, thứ hai: Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38
 • Ngày 27/02/2024, thứ ba: Thánh Grêgôriô Narek, Viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12
 • Ngày 28/02/2024, thứ tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28
 • Ngày 20/02/2024, thứ năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31
 • Ngày 01/03/2024, thứ sáu đầu tháng: ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
 • Ngày 02/03/2024, thứ bảy đầu tháng: ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32
 • Ngày 03/03/2024, Chúa nhật III Mùa Chay. Ca vịnh tuần III. Xh 20,1-17 (hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25
 • Ngày 04/03/2024, thứ hai: Thánh Ca-xi-mia (Casimir). 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30
 • Ngày 05/03/2024, thứ ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
 • Ngày 06/03/2024, thứ tư đầu tháng: kính Thánh Cả Giu-se. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
 • Ngày 07/03/2024, thứ năm: Thánh nữ Pe-pê-tu-a và Thánh nữ Phê-li-xi-ta, Tử đạo. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
 • Ngày 08/03/2024, thứ sáu: Thánh Gio-an Thiên Chúa, Tu sĩ. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
 • Ngày 09/03/2024, thứ bảy: Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, Nữ tu. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
 • Ngày 10/03/2024, Chúa nhật IV Mùa Chay. Ca vịnh tuần IV. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.
 • Ngày 11/03/2024, thứ hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
 • Ngày 12/03/2024, thứ ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
 • Ngày 13/03/2024, thứ tư: Kỷ niệm ngày Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được chọn làm Đấng kế vị thánh Phê-rô (13/3/2013). Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
 • Ngày 14/03/2024, thứ năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
 • Ngày 15/03/2024, thứ sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
 • Ngày 16/03/2024, thứ bảy. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.
 • Ngày 17/03/2024, Chúa nhật V Mùa Chay. Ca vịnh tuần I. Gr 31,31-34; Hr 5,7-9; Ga 12,20-33.
 • Ngày 18/03/2024, thứ hai: Thánh Xy-ri-lô, Giám mục Giê-ru-sa-lem, Tiến sĩ Hội Thánh. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8, 1-11.
 • Ngày 19/03/2024, thứ ba: Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Lễ trọng. Bổn mạng Hội Thánh hoàn vũ và Hội Thánh Việt Nam
 • Ngày 20/03/2024, thứ tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
 • Ngày 21/03/2024, thứ năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
 • Ngày 22/03/2024, thứ sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
 • Ngày 23/03/2024, thứ bảy: Thánh Tu-ri-bi-ô Mông-rô-vê-giô, Giám mục. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.
 • Ngày 24/03/2024, Chúa Nhật: Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh. Làm phép và rước lá. Ca vịnh tuần II. Rước lá:Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16). Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39).
 • Ngày 25/03/2024, thứ hai Tuần Thánh. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
 • Ngày 26/03/2024, thứ ba Tuần Thánh. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.
 • Ngày 27/03/2024, thứ tư Tuần Thánh. Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
 • Ngày 28/03/2024, ban sáng, thứ năm Tuần Thánh: Lễ Truyền Dầu (Thánh hiến và làm phép dầu). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
 • Ngày 28/03/2024, chiều tối, thứ năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly. Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể. Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.
 • Ngày 29/03/2024, thứ sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Lễ trọng. Giáo hữu giữ chay và kiêng thịt. Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su. Is 52,13–53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42.
 • Ngày 30/03/2024, thứ bảy Tuần Thánh. Chiều ngắm 7 hay 15 sự Thương Khó Đức Mẹ. Hôm nay không cử hành Thánh lễ và các Bí tích khác, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho bệnh nhân rước lễ như Của Ăn Đàng mà thôi.
 • Ngày 31/03/2024, Chúa Nhật Phục Sinh: Mừng Chúa sống lại. Lễ trọng và buộc. Đêm vọng Phục Sinh: 1. St 1,1–2,2 (hoặc St 1,1.26-31a); Đc: Tv 103 (hoặc Tv 32); 2. St 22,1-18 (hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18); Đc: Tv 15; 3. Xh 14,15–15,1a; Đc: Xh 15,1-2. 3-4.5-6.17-18; 4. Is 54,5-14; Đc: Tv 29; 5. Is 55,1-11; Đc: Is 12,2-3.4bcd. 5-6; 6. Br 3,9-15.32–4,4; Đc: Tv 18; 7. Ed 36,16-17a.18-28; Đc: Tv 41 (hoặc Tv 50); 8. Rm 6,3-11; Đc: Tv 117; 9. Mc 16,1-8. Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hoặc Mc 16,1-7).
 • Ngày 01/04/2024, Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.
 • Ngày 02/04/2024, Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Linh mục (U1839), Tử đạo. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
 • Ngày 03/04/2024, Thứ tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
 • Ngày 04/04/2024, Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
 • Ngày 05/04/2024, Thứ sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phê-rê, Linh mục. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
 • Ngày 06/04/2024, Thứ bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
 • Ngày 07/04/2024, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Ca vịnh tuần II. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
 • Ngày 08/04/2024, Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Lễ Truyền tin, lễ trọng (25/3). Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”. Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng. Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
 • Ngày 09/04/2024, Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
 • Ngày 10/04/2024, Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 • Ngày 11/04/2024, Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
 • Ngày 12/04/2024, Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
 • Ngày 13/04/2024, Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: (Đ) Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
 • Ngày 14/04/2024, CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Ca vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
 • Ngày 15/04/2024, Thứ Hai Tuần III Phục Sinh. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
 • Ngày 16/04/2024, Thứ Ba Tuần III Phục Sinh. Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.
 • Ngày 17/04/2024, Thứ Tư Tuần III Phục Sinh. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
 • Ngày 18/04/2024, Thứ Năm Tuần III Phục Sinh. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
 • Ngày 19/04/2024, Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
 • Ngày 20/04/2024, Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
 • Ngày 21/04/2024, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: Lễ Chúa Chiên Lành. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ca vịnh tuần IV. Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
 • Ngày 22/04/2024, Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
 • Ngày 23/04/2024, Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh. (Đ) Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo. (Đ) Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
 • Ngày 24/04/2024, Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh. (Đ) Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo. Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.
 • Ngày 25/04/2024, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
 • Ngày 26/04/2024, Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
 • Ngày 27/04/2024, Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh. Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục (U1856), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
 • Ngày 28/04/2024, CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Ca vịnh tuần I. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (U1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng (U1840), Tử đạo. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
 • Ngày 29/04/2024, Thứ Hai Tuần V Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân, Linh mục (U1861), Tử đạo. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
 • Ngày 30/04/2024, Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
 • Ngày 01/05/2024: Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. (Tr) Lễ thánh Giu-se thợ. Thánh Au-gút-ti-nô Đông (Schoeffler), Linh mục (U 1851), Tử đạo. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8. Bài đọc lễ Thánh Giuse Thợ: St 1,26–2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
 • Ngày 02/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần V Phục Sinh. Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
 • Ngày 03/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
 • Ngày 04/05/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (U1852), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 • Ngày 05/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Ca vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
 • Ngày 06/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. Cv 16,11-15; Ga 15,26–16,4a.
 • Ngày 07/05/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
 • Ngày 08/05/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh. Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15. Chiều: Lễ Vọng CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng.
 • Ngày 09/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Khởi đầu Tuần chín ngày kính Đức Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh; kinh Tin Kính, và kinh Chúa Thánh Thần “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, xin xuống sáng thật…”. Thánh Giu-se Ngô Duy Hiển, Linh mục (U1840), Tử đạo. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.
 • Ngày 10/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh. (Tr) Thánh Gio-an A-vi-la, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
 • Ngày 11/05/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (U1847), Tử đạo. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
 • Ngày 12/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Ca vịnh tuần III. Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19. 
 • Ngày 13/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh. (Tr) Đức Mẹ Fa-ti-ma. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
 • Ngày 14/05/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
 • Ngày 15/05/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
 • Ngày 16/05/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh. Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
 • Ngày 17/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
 • Ngày 18/05/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh. (Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25. Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng. St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
 • Ngày 19/05/2024: (Đ) CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
 • Ngày 20/05/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần VII Thường Niên. Ca vịnh tuần III. Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-34.
 • Ngày 21/05/2024: (X) Thứ Ba Tuần VII Thường Niên. (Đ) Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
 • Ngày 22/05/2024: (X) Thứ Tư Tuần VII Thường Niên. (Tr) Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu. Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (U1857) và Thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
 • Ngày 23/05/2024: (X) Thứ Năm Tuần VII Thường Niên. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
 • Ngày 24/05/2024: (X) Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
 • Ngày 25/05/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên. Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Bê-đa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. (Tr) Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng. (Tr) Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
 • Ngày 26/05/2024: (Tr) CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng. Ca vịnh tuần IV. Thánh Gio-an Đoàn Trinh Hoan, Linh mục (U1861); và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), Trùm họ (U1861), Tử đạo. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
 • Ngày 27/05/2024: (X) Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên. (Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
 • Ngày 28/05/2024: (X) Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên. Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (U1859), Tử đạo. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
 • Ngày 29/05/2024: (X) Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên. (Tr) Thánh Phao-lô VI, Giáo hoàng. 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
 • Ngày 30/05/2024: (X) Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
 • Ngày 31/05/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
 • Ngày 01/06/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên. Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
 • Ngày 02/06/2024: (Tr) CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng. Ca vịnh tuần I. Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
 • Ngày 03/06/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần IX Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phao-lô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (U1862), Tử đạo. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.
 • Ngày 04/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần IX Thường Niên. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
 • Ngày 05/06/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần IX Thường Niên. Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (U1862); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (U1862), Tử đạo. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
 • Ngày 06/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần IX Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. (Tr) Thánh Nô-bec-tô, Giám mục. Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (U1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (U1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (U1862), Tử đạo. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
 • Ngày 07/06/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
 • Ngày 08/06/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên. Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
 • Ngày 09/06/2024: (X) CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.
 • Ngày 10/06/2024: (X) Thứ Hai Tuần X Thường Niên. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
 • Ngày 11/06/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần X Thường Niên. Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13.
 • Ngày 12/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần X Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
 • Ngày 13/06/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần X Thường Niên. Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
 • Ngày 14/06/2024: (X) Thứ Sáu Tuần X Thường Niên. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
 • Ngày 15/06/2024: (X) Thứ Bảy Tuần X Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
 • Ngày 16/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (U1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (U1862); và Thánh An-rê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (U1862), Tử đạo. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
 • Ngày 17/06/2024: (X) Thứ Hai Tuần XI Thường Niên. Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (U1862), Tử đạo. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
 • Ngày 18/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
 • Ngày 19/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần XI Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, Viện phụ. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
 • Ngày 20/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần XI Thường Niên. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
 • Ngày 21/06/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên. Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ. 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
 • Ngày 22/06/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. (Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gio-an Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tô-ma Mo (Thomas More), tử đạo. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
 • Ngày 23/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41. (Tr)Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, lễ trọng. Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
 • Ngày 24/06/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XII Thường Niên. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
 • Ngày 25/06/2024: (X) Thứ Ba Tuần XII Thường Niên. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
 • Ngày 26/06/2024: (X) Thứ Tư Tuần XII Thường Niên. Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (U1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (U1838), Tử đạo. 2V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.
 • Ngày 27/06/2024: (X) Thứ Năm Tuần XII Thường Niên. (Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
 • Ngày 28/06/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên. Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 2V 25,1-12; Mt 8,1-4. (Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
 • Ngày 29/06/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
 • Ngày 30/06/2024: (X) CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (U1838) Tử đạo. Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).
 • Ngày 01/07/2024: (X) Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
 • Ngày 02/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên. Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.
 • Ngày 03/07/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
 • Ngày 04/07/2024: (X) Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. (Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
 • Ngày 05/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
 • Ngày 06/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
 • Ngày 07/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
 • Ngày 08/07/2024: (X) Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
 • Ngày 09/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên. (Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
 • Ngày 10/07/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
 • Ngày 11/07/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
 • Ngày 12/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (+1841), Tử đạo. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
 • Ngày 13/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên. (Tr) Thánh Hen-ri-cô. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
 • Ngày 14/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
 • Ngày 15/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XV Thường Niên. Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (+1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (+1855), Tử đạo. Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.
 • Ngày 16/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XV Thường Niên. (Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
 • Ngày 17/07/2024: (X) Thứ Tư Tuần XV Thường Niên. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
 • Ngày 18/07/2024: (X) Thứ Năm Tuần XV Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (+1839), Tử đạo. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
 • Ngày 19/07/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
 • Ngày 20/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên. (Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo. Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (+1857), Tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
 • Ngày 21/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
 • Ngày 22/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
 • Ngày 23/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
 • Ngày 24/07/2024: (X) Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục. Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo. Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
 • Ngày 25/07/2024: (Đ) Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
 • Ngày 26/07/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ. Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng +1644) Tử đạo. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
 • Ngày 27/07/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
 • Ngày 28/07/2024: (X) CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
 • Ngày 29/07/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên. Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
 • Ngày 30/07/2024: (X) Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
 • Ngày 31/07/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ. Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (+1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (+1859), Tử đạo. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.
 • Ngày 01/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên. Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
 • Ngày 02/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
 • Ngày 03/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
 • Ngày 04/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
 • Ngày 05/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
 • Ngày 06/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10.
 • Ngày 07/08/2024: (X) Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. (Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
 • Ngày 08/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
 • Ngày 09/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, Trinh nữ, Tử đạo. Nk 2,1-3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
 • Ngày 10/08/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
 • Ngày 11/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. 1V 19,4-8; Ep 4,30–5,2; Ga 6,41-51.
 • Ngày 12/08/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (+1838); Thánh Phê-rô Nguyễn Đích, Giáo dân (+1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (+1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
 • Ngày 13/08/2024: (X) Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. (Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo. Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
 • Ngày 14/08/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. (Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng. 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
 • Ngày 15/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
 • Ngày 16/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
 • Ngày 17/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
 • Ngày 18/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.
 • Ngày 19/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
 • Ngày 20/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
 • Ngày 21/08/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. Thánh Giu-se Đặng Đình Viên, Linh mục (U1838), Tử đạo. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
 • Ngày 22/08/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XX Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
 • Ngày 23/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
 • Ngày 24/08/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
 • Ngày 25/08/2024: (X) CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
 • Ngày 26/08/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.
 • Ngày 27/08/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên. Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
 • Ngày 28/08/2024: (Tr) Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.
 • Ngày 29/08/2024: (Đ) Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
 • Ngày 30/08/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXI Thường niên. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
 • Ngày 31/08/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXI Thường niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.
 • Ngày 01/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
 • Ngày 02/09/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXII Thường niên. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
 • Ngày 03/09/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần XXII Thường niên. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
 • Ngày 04/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
 • Ngày 05/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (+1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (+1838), Tử đạo. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
 • Ngày 06/09/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
 • Ngày 07/09/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
 • Ngày 08/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
 • Ngày 09/09/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên. (Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
 • Ngày 10/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
 • Ngày 11/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
 • Ngày 12/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên. (Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a. 1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.
 • Ngày 13/09/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
 • Ngày 14/09/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính. Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
 • Ngày 15/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
 • Ngày 16/09/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
 • Ngày 17/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên. (Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. (Tr) Thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
 • Ngày 18/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (+1840), Tử đạo. 1Cr 12,31–13,13; Lc 7,31-35.
 • Ngày 19/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên. (Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
 • Ngày 20/09/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
 • Ngày 21/09/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (+1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (+1838), Tử đạo. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
 • Ngày 22/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.
 • Ngày 23/09/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXV Thường niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
 • Ngày 24/09/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXV Thường niên. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
 • Ngày 25/09/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
 • Ngày 26/09/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
 • Ngày 27/09/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
 • Ngày 28/09/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo. (Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gv 11,9–12,8; Lc 9,43b-45.
 • Ngày 29/09/2024: (X) CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
 • Ngày 30/09/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. G 1,6-22; Lc 9,46-50.
 • Ngày 01/10/2024, thứ ba: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính
 • Ngày 07/10/2024, thứ hai: Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
 • Ngày 01/10/2024: Tr Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
 • Ngày 02/10/2024: Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
 • Ngày 03/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. G 19,21-27; Lc 10,1-12.
 • Ngày 04/10/2024: Tr Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ. G 38,1.12-21;40,3-5; Lc 10,13-16.
 • Ngày 05/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Thánh Ma-ri-a Faustina Kowalska, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
 • Ngày 06/10/2024: X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo. (Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991). Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).
 • Ngày 07/10/2024: Tr Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên. Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
 • Ngày 08/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
 • Ngày 09/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên. (Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo. (Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
 • Ngày 10/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
 • Ngày 11/10/2024: Đ Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên. Thánh Phê-rô Lê Tùy, Linh mục (+1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
 • Ngày 12/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
 • Ngày 13/10/2024: X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).
 • Ngày 14/10/2024: X Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo. Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.
 • Ngày 15/10/2024: Tr Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
 • Ngày 16/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên. (Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu. (Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
 • Ngày 17/10/2024: Đ Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
 • Ngày 18/10/2024: Đ Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
 • Ngày 19/10/2024: X Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, Linh mục và các bạn, Tử đạo. (Tr) Thánh Phao-lô Thánh giá, Linh mục. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.
 • Ngày 20/10/2024: X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Chúa Nhật Truyền Giáo. Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).
 • Ngày 21/10/2024: X Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
 • Ngày 22/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II. Ep 2,12-22; Lc 12,35-38. 
 • Ngày 23/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
 • Ngày 24/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (+1860), Tử đạo. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
 • Ngày 25/10/2024: X Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
 • Ngày 26/10/2024: Đ Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên. Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (+1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
 • Ngày 27/10/2024: X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.
 • Ngày 28/10/2024: Đ Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
 • Ngày 29/10/2024: X Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
 • Ngày 30/10/2024: X Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
 • Ngày 31/10/2024: X Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35. (Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.
 • Ngày 01/11/2024: (Tr) Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên. CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
 • Ngày 02/11/2024: (Tm) Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40. Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42. Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
 • Ngày 03/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.
 • Ngày 04/11/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
 • Ngày 05/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (+1862), Tử đạo. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
 • Ngày 06/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên. Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
 • Ngày 07/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên. Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (+1773); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (+1773), Tử đạo. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
 • Ngày 08/11/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên. Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (+1840); Thánh Mác-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (+1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (+1840); Thánh Mác-ti-nô Thọ, Trùm họ (+1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Pl 3,17–4,1; Lc 16,1-8.
 • Ngày 09/11/2024: (Tr) Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên. Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
 • Ngày 10/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần IV. 1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).
 • Ngày 11/11/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Mác-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
 • Ngày 12/11/2024: (Đ) Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
 • Ngày 13/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
 • Ngày 14/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (U1861), Tử đạo. Plm 7-20; Lc 17,20-25.
 • Ngày 15/11/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
 • Ngày 16/11/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên. (Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len. (Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, Trinh nữ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
 • Ngày 17/11/2024: (X) CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13,24-32. (Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991). Bài đọc lễ các thánh tử đạo: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
 • Ngày 18/11/2024: (X) Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên. (Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma. Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.
 • Ngày 19/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
 • Ngày 20/11/2024: (Đ) Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (+1837), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
 • Ngày 21/11/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên. Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
 • Ngày 22/11/2024: (Đ) Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. Thánh Cêcillia, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
 • Ngày 23/11/2024: (X) Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên. (Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo. (Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
 • Ngày 24/11/2024: (Tr) CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng. Ca vịnh tuần II. Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (U1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (U1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (U1838), Tử đạo. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
 • Ngày 25/11/2024: (Đ) Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên. Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam (dời từ ngày 24/11 sang). Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. (Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
 • Ngày 26/11/2024: (X) Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (+1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (+1839), Tử đạo. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
 • Ngày 27/11/2024: (X) Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
 • Ngày 28/11/2024: (X) Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên. Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo. Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
 • Ngày 29/11/2024: (X) Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên. Kh 20,1-4.11–21,2; Lc 21,29-33.
 • Ngày 30/11/2024: (Đ) Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. Thánh Giu-se Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (+1835). Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
 • Ngày 01/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
 • Ngày 02/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.
 • Ngày 03/12/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng. THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.
 • Ngày 04/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng. (Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 05/12/2024: (Tm) Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.
 • Ngày 06/12/2024: (Tm) Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. (Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.
 • Ngày 07/12/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng. Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
 • Ngày 08/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
 • Ngày 09/12/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng. ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.
 • Ngày 10/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-re-tô.
 • Ngày 11/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.
 • Ngày 12/12/2024: (Tm) Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).
 • Ngày 13/12/2024: Đ Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
 • Ngày 14/12/2024: Tr Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng. Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
 • Ngày 15/12/2024: (Tm) (H) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
 • Ngày 16/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 17/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 18/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 19/12/2024: (Tm) Thứ NămTuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 20/12/2024: (Tm) Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 21/12/2024: (Tm) Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng. (Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 22/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
 • Ngày 23/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng. (Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.
 • Ngày 24/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.
 • Ngày 25/12/2024: (Tr) Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.
 • Ngày 26/12/2024: (Đ) Thứ Năm. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.
 • Ngày 27/12/2024: (Tr) Thứ Sáu. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính.
 • Ngày 28/12/2024: (Đ) Thứ Bảy. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.
 • Ngày 29/12/2024: (Tr) CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.
 • Ngày 30/12/2024: (Tr) Thứ Hai. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
 • Ngày 31/12/2024: (Tr) Thứ Ba. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Trên đây là danh sách các ngày lễ trong năm theo lịch Phụng vụ 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Xem thêm:

– Các ngày lễ trọng Công giáo

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức