logo tượng công giáo Filumena

Kinh 6 điều răn Hội Thánh

Kinh 6 điều răn Hội Thánh

Hội Thánh có sáu điều răn:

 • Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
 • Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
 • Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
 • Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
 • Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
 • Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

Nguồn: Kinh 6 điều răn Hội Thánh, trang 37 Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu, ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

6 điều răn Hội Thánh: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh
6 điều răn Hội Thánh: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh. Minh họa “Các tông đồ chịu Mình Thánh Chúa”, tác giả Luca Signorelli (1512)

Kinh 6 điều răn Hội Thánh – tiếng Anh

The Six Precepts of the Church

 • To go to Mass and refrain from servile work on Sundays and Holy days
 • To go to Confession at least once a year
 • To receive the Eucharist at least once a year, during the Easter Season
 • To observe the days of fasting and abstinence
 • To help to provide for the needs of the Church according to one’s abilities and station in life
 • To obey the marriage laws of the Church

Xem thêm: