logo tượng công giáo Filumena

Kinh ăn năn tội – Lời kinh của sự sám hối, từ bỏ tội lỗi

Kinh ăn năn tội là lời cầu nguyện thể hiện sự sám hối của hối nhân vì đã phạm tội, xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa đồng thời dốc lòng chừa. Kinh ăn năn tội bao gồm hàm ý muốn xưng thú, từ bỏ mọi tội lỗi, sửa đổi, đền bù và quay về với Thiên Chúa.

Kinh ăn năn tội có từ thế kỷ thứ mười sáu XVI, thường được đọc khi tín hữu Công giáo xưng thú tội lỗi trọng lúc thực hiện Bí tích Hòa giải.

Kinh ăn năn tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Nguồn: Kinh ăn năn tội, trang 19 Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu, ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Kinh Ăn Năn Tôi đọc khi nào?

Kinh Ăn Năn Tội là một trong những kinh thường đọc khi xét mình xưng tội. Tuy nhiên, ta có thể đọc Kinh Ăn Năn Tội thường xuyên trước hết để cảm nghiệm về lòng Thương Xót không giới hạn của Thiên Chúa là “Đấng trọn tốt trọn lành”. Đồng thời, ta cũng nhìn nhận, có ý thức về những yếu hèn của chính ta, nhận ra ta đã phản nghịch cùng Chúa. Bên cạnh sự hối hận trong lòng, qua Kinh Ăn Năn Tội, ta hứa với Chúa sẽ tránh dịp tội và dốc lòng chừa thật.

Kinh ăn năn tội minh họa bới câu chuyện người con hoang đàng trở về bên Cha mình
Kinh ăn năn tội minh họa bới câu chuyện người con hoang đàng trở về bên Cha mình (Rembrandt, 1606-1669)

Ý nghĩa các từ trong Kinh ăn năn tội

  • Lạy Chúa: là lời cung kính sấp mình trước nhan thánh Chúa
  • Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng: Trọn tốt trọn lành là thuật ngữ chỉ phẩm tính thiện hảo của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, là Sự Thiện tuyệt đối. Đó là con đường thiên liêng mà con người được mời gọi tiến bước theo khuôn mẫu Đức Kitô: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
  • Chúa đã dựng nên con: “Chúa đã dựng nên con” là một ân huệ lớn lao, trọng đại vì từ hư không nhưng do ý muốn và tình yêu của Thiên Chúa mà con người được ơn hiện diện.
  • và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con: Con Chúa là tước hiệu của Chúa Giêsu Kitô, ra đời là thuật ngữ Công giáo chỉ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết vì con chỉ việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, mở ra cho con người con đường tới với cùng đích là trở về nhà Thiên Chúa
  • mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa: Satan và những kẻ theo nó luôn xúi giục con người chống lại Thiên Chúa. “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19)
  • thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự: lo buồn đau đớn và chê ghét mọi tội là hồng ân Thiên Chúa ban cho hối nhân dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Điều này nói lên sự ăn năn cách trọn , xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Đây là một trong những điều kiện cần để lãnh nhận bí tích Hòa giải.
  • Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng: Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, việc lãnh nhận Bí tích Hòa giải bao gồm ba phần: ăn năn tội trong lòng, ăn năn tội bằng lời xưng tội qua việc dốc lòng chừa cải và ăn năn tội bằng cách làm việc đền tội cho xứng
  • Amen: Amen nghĩa là đúng thật như vậy, ước gì được như vậy. Amen được dùng để diễn tả sự trung tín của Thiên Chúa, sự chân thật, vững vàng trong các lời hứa của Ngài và lòng trông cậy của con người đối với Thiên Chúa.

Kinh ăn năn tội tiếng Anh – Act of Contrition

Bản kinh truyền thống

O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because of thy just punishments, but most of all because they offend Thee, my God, who art all good and deserving of all my love.

I firmly resolve with the help of Thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen.

Nguồn: vaticannews.va

Bản kinh khác

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you whom I should love above all things. 

I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin.

Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In his name, my God, have mercy.

Nguồn: vaticannews.va

Kinh ăn năn tội tiếng Pháp – Acte de contrition

Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.

Nguồn: vaticannews.va

Kinh ăn năn tội tiếng Đức – Akt der Reue

Mein Gott, aus ganzem Herzen bereue ich alle meine Sünden, nicht nur wegen der gerechten Strafen, die ich dafür verdient habe, sondern vor allem, weil ich dich beleidigt habe, das höchste Gut, das würdig ist, über alles geliebt zu werden. Darum nehme ich mir fest vor, mit Hilfe deiner Gnade nicht mehr zu sündigen und die Gelegenheiten zur Sünde zu meiden. Amen.

Nguồn: vaticannews.va

Kinh ăn năn tội tiếng Latin

Deus meus, ex toto corde paenitet me omnium meorum peccatorum,
eaque detestor, quia peccando,
non solum poenas a Te iuste statutas promeritus sum,
sed praesertim quia offendi Te,
summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris.
Ideo firmiter propono,
adiuvante gratia Tua,
de cetero me non peccatorum peccandique occasiones proximas fugiturum.
Amen.

Nguồn: prayinglatin.com

Xem thêm:

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái