logo tượng công giáo Filumena

Kinh Cáo Mình – Nghi thức Sám hối trong Thánh lễ

Kinh trước khi xét mình

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa.

Con xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

Nguồn: Kinh trước khi xét mình, trang 27, Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Kinh Cáo Mình (Kinh Xét Mình)

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Nguồn: Kinh Cáo Mình, trang 17, Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Kinh Cáo Mình đọc khi nào?

Thánh Phêrô thống hối (Guido Reni 1635)

Kinh Cáo Mình là kinh thường được đọc trong nghi thức Sám hối ở phần đầu của mỗi Thánh lễ. Thông qua nghi thức này, chúng ta thừa nhận tội lỗi và thiếu sót của mình.

Nhưng trên hết, chúng ta chúc tụng, tung hô lòng nhân hậu của Chúa, tuyên xưng và diễn tả đức tin của chúng ta vào mầu nhiệm tình thương vô biên của Chúa (confessio laudis) và nói lên lời cảm tạ tri ân trước ơn tha thứ của Ngài (Nguồn: Dòng Thánh Thể)

Xét mình cần đọc những kinh gì?

Các kinh đọc khi xét mình trước khi xưng tội: Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến, Kinh Sáng Soi, Kinh Cáo Mình, Kinh Ăn Năn Tội. Xét mình theo Mười Điều Răn Đức Chúa Trời và Sáu Điều Răn Hội Thánh (GP Vĩnh Long)

Khi xưng tội ta cần làm những việc gì?

Khi xưng tội ta cần làm các việc sau: xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội.

Xét mình, ăn năn tội để ý thức được những tội lỗi dù trọng hay nhẹ mà mình đã phạm phải và những hệ quả của tội.

Xưng tội bằng lời nói với linh mục để xưng thú tội lỗi một các rõ ràng và xin ơn tha tội từ Thiên Chúa.

Đền tội sửa lại những thiệt hại mà tội của mình đã gây ra, tập các nếp sống nhân đức, tránh dịp tội và dốc lòng chừa thật.

Nghi thức Sám hối trong Thánh lễ

Sách lễ Roma hiện nay đưa ra 3 công thức sám hối và có thể dùng thay đổi lẫn nhau. Filumena xin trích lại công thức thứ I Confiteor Deo gồm Kinh Cáo Mình và Kinh Thương Xót, được giới thiệu tại website Dòng Thánh Thể

Lời đầu tiên của kinh Thú tội là: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em” phản ánh một cách tỏ tường chiều kích xã hội của tội lỗi: xúc phạm đến bất kỳ ai là làm tổn thương cả Nhiệm thể Chúa Kitô. Cộng đoàn tụ họp dâng Thánh lễ không những xin ơn tha thứ trong tư cách là những cá nhân, mà còn xin với tư cách cộng đoàn; mọi người tham dự liên đới với nhau, vì ai cũng cần ơn tha thứ.

Câu “tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói, việc làm và những điều thiếu sót…” cho thấy vấn đề của người Kitô hữu không chỉ là không làm điều xấu mà còn vì chưa làm điều tốt, không chỉ chưa tỏ lòng xót thương người khác mà còn chưa thực thi những gì Tin Mừng  mời gọi là “trở nên muối đất và ánh sáng cho trần gian”.

Các tín hữu đấm ngực khi đang khi đọc những lời “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng” (mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa) như gợi lại những lời trong Tin Mừng  Luca: “Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13)_. Đức Bênêđictô viết rằng:

Cử chỉ này không chỉ về người nào khác, nhưng chỉ đến chính mình là kẻ có tội, vẫn là một cử chỉ cầu nguyện có ý nghĩa. Khi nói mea culpa, chúng ta trở về với chính mình, tới cửa nhà chúng ta, và vì thế chúng ta có thể kêu xin sự tha thứ của Thiên Chúa, các thánh và những người đang quy tụ chung quanh, những người chúng ta đã xúc phạm tới họ.

Lời kinh Thú tội kết thúc bằng những lời:  “Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta”, nghĩa là, các thành viên của cộng đoàn  ý thức mình đang đứng không chỉ trước nhan thánh Chúa và bên nhau mà còn trước cả triều thần thiên quốc cùng với Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh, như thể trong ngày phán xét cuối cùng, họ được mời tới dự tiệc cưới của Con Chiên. 

Không những thế, các tín hữu tin cậy vào tình hiệp thông giữa họ với Đức Maria, các thánh – những vị đã nên hoàn thiện, đã “giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên (Kh 7,14) – với các thiên thần, luôn vui mừng ca hát khi người tội lỗi ăn năn hoán cải (Lc 15,7), và với những người anh chị em khác.

Họ là một chi thể trong Nhiệm thể Chúa Kitô, nên khẩn xin các vị ấy chuyển cầu cho mình cũng như cho toàn thể vũ trụ này đang cần ơn tha thứ của Thiên Chúa, củng cố đức tin của họ vào Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn lòng thứ tha mọi yếu đuối và tội lỗi của từng người trong Đức Kitô.

Cầu nguyện cho nhau là làm theo hướng dẫn của thánh Giacôbê: “Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Gc 5,16).

Kinh Cáo Mình: Thánh Phêrô thống hối (Guido Reni 1635)
Thánh Phêrô thống hối (Guido Reni 1635)

Kinh Thương Xót

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Cáo Mình tiếng Anh – The Confiteor

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

Kinh Cáo Mình tiếng Ý – Confesso

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle
che ho molto peccato
in pensieri,
parole,
opere
e omissioni
per mia colpa,
mia colpa,
mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro._

Kinh Cáo Mình tiếng Pháp – Je confesse à Dieu

Je confesse à Dieu tout-puissant,
Je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kinh Cáo Mình tiếng Đức – Das allgemeine Schuldbekenntnis

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heilige und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

Kinh Cáo Mình tiếng Latin – Confiteor

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres et sorores
quia peccavi nimis cogitatione,
verbo,
opere,
et omissione,
mea culpa,
mea culpa,
mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres et sorores,
orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Xem thêm: