logo tượng công giáo Filumena

Kinh Sáng Soi – Xin Chúa thánh hóa việc con làm

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Nguồn: Kinh Sáng Soi, trang 20, Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Kinh Sáng Soi: Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần
Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (Pompeo Batoni 1708-1787)

Kinh sáng soi đọc khi nào?

Kinh Sáng Soi là một kinh nguyện nhiều tín hữu Công giáo đọc trước khi khởi sự bất cứ công việc nào, để xin Thiên Chúa hướng dẫn, chúc lành và thánh hóa công việc đó. Như thế, ta không làm việc một mình nhưng có Chúa cùng hoạt động.

Sáng soi có nghĩa là gì?

Sáng là minh bạch, tỏ rõ. Soi là chiếu sáng, hiểu thấu. Vậy sáng soi là ơn làm cho hiểu biết.

Giải thích ý nghĩa Kinh Sáng Soi

Xem thêm: