logo tượng công giáo Filumena

3 Kinh Tin Cậy Mến về 3 nhân đức nền tảng của Kitô hữu

Kinh Tin Cậy Mến là lời cầu nguyện về 3 nhân đức đối thần Tin Cậy Mến. Các nhân đức này là nền tảng căn bản của đời sống Kitô hữu, hướng dẫn mọi đường nét trong đời sống Kitô hữu.

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Tin Cậy Mến: hình ảnh Đức Tin Fides, Đức Cậy Spes và Đức Mến Caritas trên một cửa kính nhà thờ
Kinh Tin Cậy Mến: hình ảnh Đức Tin Fides, Đức Cậy Spes và Đức Mến Caritas trên một cửa kính nhà thờ

Nguồn: Kinh Tin Kinh Cậy Kinh Mến, sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Kinh Tin Cậy Mến tiếng Anh

Kinh Tin tiếng Anh – Act of Faith

O my God, I firmly believe that you are one God in three divine persons, Father, Son and Holy Spirit. I believe that your divine Son became man and died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe these and all the truths which the holy catholic Church teaches, because in revealing them you can neither deceive nor be deceived. Amen.

Kinh Cậy tiếng Anh – Act of Hope

O my God, relying on Your almighty power and infinite mercy and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of Your grace and life everlasting, through the merits of Jesus Christ, my Lord and Redeemer. Amen.

Kinh Mến tiếng Anh – Act of Love

O my God, I love Thee above all things, with my whole heart and soul, because Thou art all-good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for the love of Thee. I forgive all who have injured me, and ask pardon of all whom I have injured. Amen.

Kinh Tin Cậy Mến tiếng Pháp

Kinh Tin tiếng Pháp – Acte de Foi

Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Vous avez révélées et que Vous enseignez par Votre Sainte Église, parce que vous ne pouvez ni Vous tromper ni nous tromper. Amen.

Kinh Cậy tiếng Pháp – Acte d’Espérance

Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance que Vous me donnerez, par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, parce que Vous l’avez promis et que Vous êtes toujours fidèles dans Vos promesses. Amen.

Kinh Mến tiếng Pháp – Acte de Charité

Mon Dieu, je Vous aime par dessus toutes choses, de tout mon coeur, de toute mon âme et de toutes mes forces, parce que Vous êtes infiniment parfait et souverainement aimable. J’aime aussi mon prochain comme moi-même pour l’amour de Vous. Amen.

Kinh Tin Cậy Mến tiếng Latin

Kinh Tin tiếng Latin – Actus Fidei

Domine Deus, firma fide credo et confiteor omnia et singula quæ sancta ecclesia Catholica proponit, quia tu, Deus, ea omnia revelasti, qui es aeterna veritas et sapientia quae nec fallere nec falli potest. In hac fide vivere et mori statuo. Amen.

Kinh Cậy tiếng Latin – Actus Spei

Domine Deus, spero per gratiam tuam remissionem omnium peccatorum, et post hanc vitam æternam felicitatem me esse consecuturum: quia tu promisisti, qui es infinite potens, fidelis, benignus, et misericors. In hac spe vivere et mori statuo. Amen.

Kinh Mến tiếng Latin – Actus Caritatis

Domine Deus, amo te super omnia proximum meum propter te, quia tu es summum, infinitum, et perfectissimum bonum, omni dilectione dignum. In hac caritate vivere et mori statuo. Amen.

Xem thêm: