logo tượng công giáo Filumena

Kinh Tin Kính tuyên xưng Đức Tin Công giáo

Kinh Tin Kính Công đồng Nicêa – Constantinôpôli

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế: Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh; Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Kinh Tin Kính
Kinh Tin Kính tại Công đồng Nicêa

Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Có mấy Kinh Tin Kính?

Trong Sách lễ Rôma có ba văn bản Kinh Tin Kính. Thứ nhất là một Kinh ngắn được gọi là: “Tín biểu các Tông đồ” hay Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ. Thứ hai một bản Kinh Tin Kính dài gọi là: “Kinh Tin Kính Nicêa-Constantinôpôli”.

Và cuối cùng là bản Kinh dưới dạng 3 câu hỏi-đáp, được được sử dụng trong đêm vọng Phục Sinh và khi cử hành Bí tích Rửa Tội. Kinh này còn được dùng trong nghi thức Bí tích Thêm Sức.

Trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ trọng cần phải đọc Kinh Tin Kính, vị chủ chăn cộng đoàn có thể chọn đọc hoặc hát cộng đồng một trong hai bản Kinh thứ nhất hoặc thứ hai nói trên (GP Kon Tum).

Nguồn gốc Kinh Tin Kính

Tên gọi “Kinh Tin Kính” bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Latinh credo (“Tôi tin”), mà nhiều kinh Tin Kính bắt đầu bằng từ này.

Nguồn gốc Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ là từ Giáo Hội sơ khai tại Rôma. Kinh nguyện ngắn gọn và tóm tắt những ý chính. Nhiều tác giả cho kinh này do các Tông đồ biên soạn trước khi chia tay nhau tại Giêrusalem ra đi rao giảng Tin Mừng.

Kinh Tin Kính Nicêa-Constantinôpôli được hình thành sau hai Công đồng. Công đồng Nicea I diễn ra vào tháng 5 năm 325 thường được xem là Công đồng toàn thể đầu tiên của Kitô giáo. Tới năm 381, Công đồng chung Constantinôpôli diễn ra với sự có mặt của 150 Giám mục.

Kinh Tin Kính này nhằm khẳng định thiên tính đầy đủ của Đức Kitô. Đồng thời, kinh Tin Kính này chống lại quan điểm của một chủ thuyết lạc giáo về tình trạng tạo vật của Chúa Giêsu, kèm theo bốn lời lên án rõ ràng về quan điểm của thuyết lạc giáo này cũng như ba điều khoản về Đức Tin. (nguồn: Nhà thờ Thái Hà)

Tại sao cúi mình sâu khi đọc kinh Tin Kính?

Kinh Tin Kính phải do vị tư tế hát hay đọc chung với giáo dân, mọi người đứng. Khi tới câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người”, mọi người đều cúi mình sâu. Trong lễ Truyền Tin và lễ Giáng Sinh, thì mọi người quỳ gối.

Việc cúi mình khi đọc tới lời kinh trên lời trên thể hiện lòng tôn kính đối với mầu nhiệm Nhập thể khi Thiên Chúa mặc lấy xác phàm của con người.

Kinh Tin Kính Công đồng Nicêa – Constantinôpôli trong các thứ tiếng khác

Kinh Tin Kính tiếng Anh – The Nicene-Constantinopolitan Creed

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, born of the Father before all ages; God of God, light of light, true God of true God; begotten, not made; consubstantial with the Father, by whom all things were made. Who for us men, and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin Mary, and was made man.

He was crucified also for us, suffered under Pontius Pilate, and was buried. And the third day he arose again, according to the scriptures, and ascended into heaven. He sitteth at the right hand of the Father: and He shall come again with glory, to judge the living and the dead: and His kingdom shall have no end.

And in the Holy Ghost, the Lord and Giver of life, who proceedeth from the Father and the Son, who, together with the Father and the Son, is adored and glorified: who spoke by the prophets.

And one holy, catholic, and apostolic Church. I confess one baptism for the remission of sins. And I expect the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen

Kinh Tin Kính tiếng Pháp – Le Symbole de Nicée-Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.


Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

Kinh Tin Kính tiếng Đức – Das große Glaubensbekenntnis

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater: durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.

Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen

Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ trong các thứ tiếng khác

Kinh Tin Kính tiếng Anh – The Apostles’ Creed

I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting.

Kinh Tin Kính tiếng Pháp – Le Symbole des apôtres

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Kinh Tin Kính tiếng Đức – Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.