logo tượng công giáo Filumena

Kinh Truyền Tin: Mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng… Thánh Maria…

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Truyền Tin đọc khi nào?

Tác phẩm Kinh Truyền Tin (Millet 1814-1875)

Kinh Truyền tin được đọc 3 lần mỗi ngày. Lúc 6 giờ sáng, lúc giữa trưa và chiều tối khoảng 6 giờ, là lúc chuông Kinh Truyền Tin được đánh lên. Ta đọc Kinh Truyền tin 3 mỗi mỗi ngày để luôn nhớ Mầu nhiệm Nhập Thể.

Trong Mùa Phục sinh, ta không đọc Kinh Truyền Tin, thay vào đó đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Có đọc kinh Truyền Tin trong Mùa Phục sinh?

Từ Lễ Phục Sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì kinh Truyền Tin, các tín hữu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là một kinh nhắc nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cuối kinh có đọc 3 lần kinh Sáng Danh.

Kinh Truyền Tin tiếng Anh là gì?

Kinh Truyền Tin

Kinh Truyền tin tiếng Anh là The Angelus. Từ ”Angelus” lấy từ câu đầu tiên trong kinh này -Angelus Domini nuntiavit Mariae – (Thiên Thần Chúa truyền tin cho Đức Bà Maria).

Đọc Kinh Truyền Tin khi nào

Kinh Truyền Tin gồm 4 câu xướng-đáp đơn sơ qui hướng về sự Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô, 3 kinh Kính Mừng và cuối cùng là lời nguyện chung. Vì lòng sốt sắng, có người còn thêm 3 kinh Sáng Danh sau lời nguyện, nhất là vào ban trưa.

Ta đọc Kinh Truyền Tin 3 lần mỗi ngày để luôn nhớ Mầu nhiệm Nhập Thể. Lúc 6 giờ sáng, lúc giữa trưa và chiều tối khoảng 6 giờ là lúc chuông Kinh Truyền Tin được đánh lên.

Tác phẩm Kinh Truyền Tin (Millet 1814-1875)
Tác phẩm Kinh Truyền Tin (Millet 1814-1875) miêu tả cảnh hai vợ chồng người nông dân đọc Kinh Truyền Tin trên cánh đồng

Các tín hữu có thể đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật và những ngày Lễ trọng. Đức Giáo Hoàng cũng đọc một bài huấn dụ ngắn lấy từ các bài đọc Sách Thánh trong ngày. Tiếp đến ngài chào các tín hữu hành hương.

Việc Đức Giáo Hoàng nguyện Kinh Truyền Tin chung với các tín hữu mỗi ngày Chúa nhật và Lễ trọng bấy lâu nay cũng đã trở nên biểu tượng sống động cho tình liên đới hiệp nhất giữa vị chủ chăn và đoàn chiên trong Hội Thánh.

Nguồn: Vatican News

Kinh Truyền Tin
Kinh Truyền Tin: Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Cách điểm chuông nguyện kinh

   – Điểm 3 tiếng chuông x 3 lần = 9 tiếng
   – Tiếp theo là một hồi liền, rồi kết thúc mà không có 3 tiếng sau cùng.

Nguồn: HDGM Việt Nam

Kinh Truyền Tin tiếng Anh – The Angelus

The Angel of the Lord declared to Mary

And she conceived of the Holy Spirit.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

Behold the handmaid of the Lord

Be it done unto me according to Thy word.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.

And the Word was made Flesh

And dwelt among us.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen.
Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. 

Let us pray:

Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that we, to whom the incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an angel, may by His Passion and Cross be brought to the glory of His Resurrection, through the same Christ Our Lord.

Amen. 

Kinh Truyền Tin tiếng Pháp – Prière de l’Angélus

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie…

V. Voici la Servante du Seigneur

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie…

V. Et le Verbe s’est fait chair

R/ Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie…

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. Par le message de l’ange, tu nous a fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.

R/ Amen.

Kinh Truyền tin tiếng Latin

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria…

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Xem thêm: