logo tượng công giáo Filumena

Kinh Kính Mừng – Ave Maria

Kinh Kính Mừng đã mất hơn 15 thế kỷ mới có hình thức hiện tại. Sang nước Việt Nam, cũng cần ba thế kỷ, tới giữa thế kỷ thứ hai mươi XX, sau công đồng Đông Dương thì mới đạt được bản dịch như ngày nay (HDGM Việt Nam):

Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà,
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Nguồn : Vatiancan News

Xem thêm các mầu nhiệm Mân Côi:

Kinh kính mừng: Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Kinh kính mừng mở đầu bằng lời Sứ thần Gabriel của Thiên Chúa kính chào Đức Trinh Nữ Maria: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Chúa Trời ở cùng Bà.
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, sáng tác bởi Filumena
Đức Mẹ Lộ Đức với tràng hạt Mân Côi trên tay. Tác phẩm sáng tác bởi Filumena. 10% giá trị mỗi tác phẩm được dành để bảo vệ Sự sống Con người, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn

Kinh Kính Mừng tiếng Anh – Hail Mary

Hail, Mary, full of grace!
The Lord is with thee,
blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.


Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now, and in the hour of our death. Amen.

Kinh Kính Mừng tiếng Latin – Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.


Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

Kinh Kính Mừng tiếng Ý – Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.


Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Tiếng Pháp – Je vous salue, Marie

Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.


Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Tiếng Đức – Gegrüßet seist du, Maria

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria,
Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde
unseres Todes.
Amen

Tiếng Tây Ban Nha – Dios te salve, María

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.


Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen