logo tượng công giáo Filumena

Năm sự mừng (Kinh Mân Côi)

Kinh năm sự mừng

  • Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
  • Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
  • Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
  • Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
  • Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Xem thêm các mầu nhiệm Mân Côi:

Hình ảnh năm sự mừng

Năm sự mừng: Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại.
Ngắm năm sự mừng | Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. (Carl Heinrich Bloch, 1881)
Năm sự mừng: Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời.
Năm sự mừng: Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời. (Benvenuto Tisi,1510)
Năm sự mừng: Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Năm sự mừng: Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. (Adriaen Van der Werff, in 1711)
Năm sự mừng: Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
Năm sự mừng: Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. (Guido Reni, 1638-1639)
Năm sự mừng : Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Năm sự mừng : Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái