logo tượng công giáo Filumena

Năm sự sáng (Kinh Mân Côi)

Kinh năm sự sáng

  • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
  • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
  • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
  • Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
  • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Xem thêm các mầu nhiệm Mân Côi:

Hình ảnh 5 sự sáng

Năm sự sáng: Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.
Năm sự sáng: Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Năm sự sáng: Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Năm sự sáng: Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Năm sự sáng: Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Năm sự sáng: Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Năm sự sáng: Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Năm sự sáng: Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Năm sự sáng: Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Năm sự sáng: Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Các kinh nguyện khác: