logo tượng công giáo Filumena

Năm sự vui Kinh Mân Côi

Kinh năm sự vui

  • Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
  • Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
  • Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
  • Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
  • Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Xem thêm các mầu nhiệm Mân Côi:

Hình ảnh 5 sự vui

Năm sự vui: Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Năm sự vui: Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. (Carl Heinrich Bloch, 1890)
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Năm sự vui: Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. (Carl Heinrich Bloch, in 1866)
Năm sự vui: Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Năm sự vui: Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. (Philippe de Champaigne, 1645)
Năm sự vui: Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Năm sự vui: Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. (Aert de Gelder, 1700-1710.)
Năm sự vui: Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Năm sự vui: Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. (Carl Heinrich Bloch, 1834-1890)

Các kinh nguyện khác: